Ochrona danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy, adres siedziby ul. Limanowskiego 1, 13-100 Nidzica.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@nidzica.piw.gov.pl
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych, tj.:

1) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

2) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

3) rekrutacji, rezerwacji wizyt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

5) prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c lub e RODO.

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

1) podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

2) podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

  1. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w ust. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

1) prawo dostępu do treści danych – na podstawie art. 15 RODO;

2) prawo do sprostowania danych – na podstawie art. 16 RODO;

3) prawo do usunięcia danych – na podstawie art. 17 RODO;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO;

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 RODO.

  1. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nidzicy, przy czym podanie danych jest:

1) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

10) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.